Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE BESTELLINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op online bestellingen bij

 • “Eethuis 'T Zaanse veer”
 • Naam van het bedrijf: Eethuis 'T Zaanse veer
 • Maatschappelijke zetel/adres van de vennootschap: Nieuwe Hemweg 203, Amsterdam 1041al
 • Telefoonnummer: +31206114755
 • E-mail-adres: hopmartine@gmail.com
 • (hierna „restaurant“ genoemd).

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen het restaurant en u als klant (hierna te noemen "u" of de "klant") voor het online bestellen bij het restaurant.
Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Indien u niet gebonden wenst te zijn aan deze algemene voorwaarden, mag u geen gebruik maken van de mogelijkheid om online te bestellen. Indien u gebruik maakt van de mogelijkheid om online te bestellen, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard en ermee in te stemmen daaraan gebonden te zijn.

 1. Werkingssfeer
 2. Het Restaurant voorziet in de levering van voedsel en andere goederen en diensten ("Producten") op basis van de volgende contractuele voorwaarden (hierna "AVG"). Deze AV zijn van toepassing op (i) bestellingen geplaatst op de Restaurant Website en (ii) bestellingen geplaatst via "Bestellen met Google" en bemiddeld naar het Restaurant door "orderdirect" (Hospitality Digital GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf, Duitsland) (hierna gezamenlijk "Online Bestelling").

 3. Sluiting van het contract; afhandeling van de bestelling
  1. Door het plaatsen van de online bestelling aan het einde van het bestelproces op de Website of op "Bestellen bij Google", biedt de Klant aan om een overeenkomst aan te gaan met het betreffende Restaurant. Indien het restaurant vervolgens de online bestelling elektronisch bevestigt, uiterlijk echter op het moment dat de bestelde goederen aan de klant worden geleverd of overhandigd, is de overeenkomst gesloten.
  2. Indien de online-bestelling bezorgdiensten omvat, kan het restaurant de klant bezorgkosten in rekening brengen voor de bezorging van de online-bestelling. Eventuele bezorgkosten zullen aan de klant worden meegedeeld als onderdeel van het bestelproces voordat de online bestelling wordt geplaatst.
  3. De klant zorgt ervoor dat alle door hem verstrekte gegevens die van belang zijn voor de uitvoering van de online-bestelling, met name de contactgegevens en de details van de onlinebestelling (datum, tijdstip, artikelen en diensten als zodanig, hoeveelheid) juist en volledig zijn. De klant zal elke onnauwkeurigheid in deze gegevens, met inbegrip van de verstrekte betalingsgegevens, onverwijld aan het restaurant melden. De klant dient telefonisch of per email bereikbaar te zijn voor het restaurant om informatie te ontvangen over de status van of vragen te stellen over de online-bestelling en de bezorging.
  4. Indien de online bestelling een levering van producten in het kader van een leveringsdienst omvat, moet de klant zich op het opgegeven leveringsadres bevinden om de producten in ontvangst te nemen. Indien de bestelling een afhaling omvat, moet de klant op het aangegeven tijdstip aanwezig zijn op de desbetreffende restaurantlocatie.
  5. Indien de onlinebestelling artikelen omvat waarvoor een bepaalde leeftijd is vereist, kan de klant worden verzocht zich te legitimeren. De klant zal hiervan op de hoogte worden gebracht alvorens de online bestelling te plaatsen. In dat geval is de klant verplicht een passend bewijs van zijn leeftijd te leveren, bijvoorbeeld door een identiteitskaart te tonen. Indien de klant zich niet kan legitimeren of niet aan de minimumleeftijdsvereiste voldoet, kan het restaurant weigeren de desbetreffende goederen te overhandigen of te bezorgen. Het restaurant kan de klant redelijke annuleringskosten ter hoogte van de geleden schade in rekening brengen - tot een maximum van de koopprijs (met leveringskosten, indien overeengekomen; exclusief btw).
 4. Allergenen en additieven
 5. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en dranken die allergieën, allergische reacties en intoleranties kunnen veroorzaken. Als de klant allergieën/intoleranties kent, dient hij rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met het restaurant en te vragen om meer informatie of om een lijst van allergenen en additieven.

 6. Annulering van de bestelling door restaurant
  1. Een reeds geplaatste online bestelling kan niet rechtstreeks via de website van het restaurant worden gewijzigd, geannuleerd of gereclameerd. Indien de klant zijn online bestelling wenst te wijzigen, te annuleren of een klacht wenst in te dienen op grond van een wettelijk recht of met toestemming van het restaurant, kan hij contact opnemen met het restaurant, met name per telefoon, e-mail of in persoon. Elk recht van herroeping bij verkoop op afstand wordt geregeld door clausule 5.
  2. Het restaurant heeft het recht om in gerechtvaardigde gevallen een online bestelling te annuleren. Dergelijke gerechtvaardigde gevallen zijn: (i) het aanbod niet langer beschikbaar is, (ii) het telefoonnummer of andere door de klant verstrekte contactgegevens zijn onjuist of blijken niet te functioneren, (iii) er bestaat gerede twijfel over de juistheid of authenticiteit van de online-bestelling of de contactgegevens, of (iv) er is sprake van overmacht.
  3. In geval van annulering overeenkomstig artikel 5.1 5.1of 5.3 5.2 worden de gedane betalingen op de rekening teruggestort / terugbetaald gelijk de betalingswijze waarmee betaling oorspronkelijk is verricht, of pro rata in geval van gedeeltelijke annulering. Dit geldt eveneens in geval van een overeengekomen wijziging en een gegronde reclamatie.
  4. Indien u verwijtbaar uw verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden schendt, behoudt het restaurant zich het recht voor om toekomstige online bestellingen van u te weigeren.
 7. Recht van herroeping
  1. De klant beschikt niet over een wettelijk herroepingsrecht voor een online bestelling voor de levering van levensmiddelen, dranken of andere huishoudelijke artikelen voor dagelijks gebruik die door het restaurant in het kader van frequente en regelmatige reizen bij de woonplaats, de verblijfplaats of de werkplek van de klant worden afgeleverd (§ 312 lid 8 nr. 8 BGB).
  2. Bovendien heeft de klant geen recht op een wettelijk herroepingsrecht voor een online bestelling bij het restaurant, zelfs niet indien en voor zover het overeenkomsten voor de levering van goederen betreft,
   1. niet vooraf zijn vervaardigd en waarbij voor de vervaardiging / totstandkoming ervan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is dan wel die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument (§ 312 g lid 2 nr. 1 BGB - Duits Burgerlijk Wetboek);
   2. snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum al gauw zou worden overschreden (§ 312 g lid 2 nr.2 BGB - Duits Burgerlijk Wetboek);
   3. het gaat om verzegelde goederen, om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na het moment van bezorging is verwijderd (§ 312 g lid 2 nr.3 BGB - Duits Burgerlijk Wetboek);
   4. na levering door hun aard onafscheidelijk vermengd zijn geraakt met andere goederen (§ 312 g lid 2 nr. 4 BGB - Duits Burgerlijk Wetboek).
  3. Voor het gedeelte van de online bestelling dat niet valt onder de uitsluitingen genoemd in artikel 5.1 en 5.2, heeft de klant het recht de bestelling te herroepen, voor zover de klant consument is. "Consument" is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden aangemerkt als handels- of zelfstandige beroepsactiviteit. In dat geval zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing op het recht op annulering:

  Herroepingsrecht

  U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave te ontbinden (te herroepen).

  Het herroepingsrecht bedraagt veertien dagen, te rekenen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

  Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, (Eethuis 'T Zaanse veer, Nieuwe Hemweg 203, Amsterdam 1041al, telefoonnummer: +31206114755, e-mail adres: hopmartine@gmail.com) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van de beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

  Om de herroepingstermijn aan te houden, is het voldoende om de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

  Gevolgen in geval van herroeping

  Als u deze overeenkomst herroept (ontbindt), moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander type aflevering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardbezorging), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw ontbinding van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

  U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan ons terug te zenden of aan ons te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt.

  U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

  U hoeft slechts op te komen voor een eventueel waardeverlies van de goederen indien dit waardeverlies te wijten is aan de behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor de controle van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

  Modelformulier herroeping

  (Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden).

  • Aan Eethuis 'T Zaanse veer, Nieuwe Hemweg 203, Amsterdam 1041al, e-mailadres: hopmartine@gmail.com)
  • Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/de verrichting van de volgende dienst (*).
  • Besteld op (*)/ontvangen op (*)
  • Naam van de consument(en)
  • Adres van de consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen in geval van papieren mededeling)
  • Datum

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 8. Betaling
  1. Het sluiten van een overeenkomst tussen de klant en het restaurant overeenkomstig deze algemene voorwaarden leidt tot de verplichting van de klant om de vermelde aankoopprijs (samen met de vermelde bezorgingskosten) voor de online bestelling te betalen. De klant kan aan zijn verplichting voldoen door gebruik te maken van een beschikbare online betalingsmethode, of door betaling via een andere door het restaurant ingeschakelde betalingsdienstaanbieder, of door betaling aan het restaurant op de overeengekomen plaats van levering of op de overeengekomen plaats van afhaling.
  2. Behoudens het bepaalde in deze algemene voorwaarden zal een (gedeeltelijke) restitutie van een online-bestelling plaatsvinden indien de online bestelling niet of niet geheel kan worden bezorgd. De restitutie gebeurt middels hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke betaling heeft verricht, tenzij met de klant een restitutie door middel van contante betaling is overeengekomen.
 9. Garanties en aansprakelijkheid
  1. Elke aansprakelijkheid van het restaurant voor alle schade van de klant, ongeacht de rechtsgrond, is uitgesloten, tenzij anders bepaald onder punt 7.2-7.5
  2. Het restaurant is in het kader van de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor:
   1. schade ten gevolge van aantasting van leven, lichaam of gezondheid die berust op een opzettelijke of nalatige niet-nakoming van verplichtingen door het restaurant of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend functionaris van het restaurant;
   2. schade ten gevolge van opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door het restaurant of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend functionaris van het restaurant; en
   3. andere schade op grond van een (eenvoudige) nalatige niet-nakoming van verplichtingen waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en waarop de klant regelmatig mag vertrouwen, waarbij de aansprakelijkheid van het restaurant, behalve in de onder punt 7.2.1 en 7.2.2 gevallen beperkt is tot de typische en voorzienbare schade.
  3. De aansprakelijkheid van het restaurant krachtens de productaansprakelijkheidswet blijft onverlet. Hetzelfde geldt voor de eventuele aansprakelijkheid van het restaurant uit hoofde van andere wettelijke bepalingen die uitdrukkelijk bepalen dat aansprakelijkheid niet bij voorbaat kan worden uitgesloten of beperkt.
  4. Indien het restaurant een kwaliteitsgarantie heeft gegeven of anderszins een risicoaansprakelijkheid heeft aanvaard, wordt de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid (aansprakelijkheidsstelling) uitsluitend beheerst door de bepalingen van de betreffende garantie- of overnameverklaring en is het bepaalde onder punt 7 niet van toepassing.
  5. De aansprakelijkheidsbeperkingen overeenkomstig punt 7 zijn van overeenkomstige toepassing op de aansprakelijkheid van organen, plaatsvervangende functionarissen, werknemers en ander personeel van het restaurant, alsmede van partnerondernemingen van het restaurant en hun organen, plaatsvervangende agenten, werknemers en ander personeel.
 10. Gegevensbescherming
  1. Het restaurant verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgegevens van de klant met het oog op de totstandkoming en de uitvoering van het gesloten contract.
  2. Details over gegevensbescherming zijn te vinden in de privacyverklaring.
 11. Geschillenbeslechting
  1. Het Restaurant is wettelijk verplicht de consumenten te informeren over het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen buiten de rechtbank om te beslechten. Het platform voor onlinegeschillenbeslechting is door de Europese Commissie opgezet en is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr. Voorts zijn wij niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten overeenkomstig de wet op de beslechting van consumentengeschillen.
 12. Overige bepalingen
  1. Het restaurant behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden voor toekomstige online-bestellingen te wijzigen. De Algemene Voorwaarden die door de klant bij het plaatsen van de online bestelling zijn aanvaard, zijn van toepassing.
  2. Op deze algemene voorwaarden en alle vorderingen en rechten die voortvloeien uit of verband houden met de algemene voorwaarden is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).
  3. Indien de klant een koopman, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de rechter in Düsseldorf exclusief bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, de totstandkoming of de uitvoering ervan. Indien de klant in het buitenland is gevestigd, kan het restaurant echter ook aldaar een vordering instellen. Zo niet, dan is de wettelijke bevoegde rechter van toepassing.

Versie: Januari 2022/HTZ
Dish Order_B2C_T&C_V4_Jan 2022_nl